Insurans Kenderaan

Comprehensive Private Car Insurance

Daftar

Dalam Talian/melalui Perancang Hayat

icon health

Comprehensive Private Car Insurance

Melindungi anda daripada kerosakan kenderaan dan kecederaan orang lain dan juga sebarang kecederaan dan kehilangan, kecurian atau kerosakan terhadap kereta anda.

Tempoh Perlindungan
Sehingga Umur 74 Tahun
Umur Kelayakan
Umur 17 Tahun - 74 Tahun

Manfaat

Muat Turun Risalah

Terma & Syarat

 • Anda perlu mendedahkan semua fakta penting seperti kemalangan dahulu, pengalaman tuntutan dan sebarang pengubahsuaian kepada enjin kenderaan anda.
 • Anda perlu memastikan kenderaan anda diinsuranskan pada jumlah yang sesuai. Bagi kenderaan baharu, nilai yang diinsurankan ialah harga pembelian sementara bagi kenderaan lain, nilai yang diinsurankan ialah nilai pasaran kenderaan anda semasa anda memohon polisi ini.
 • Terlebih insurans – ini berlaku apabila anda menginsuran kenderaan anda dengan jumlah yang lebih tinggi daripada nilai pasaran, yang bermakna anda mungkin terbayar premium yang lebih tinggi daripada yang perlu. Apabila anda membuat tuntutan, kami hanya akan membayar nilai pasaran kenderaan anda pada masa kerugian.
 • Terkurang insurans – ini berlaku apabila jumlah yang diinsuranskan bagi kenderaan anda lebih rendah daripada nilai pasaran. Jika anda terkurang insurans, jumlah yang kami bayar mungkin tidak cukup untuk menampung kerugian anda dan anda perlu membayar perbezaan tersebut.
 • Penilaian – nilai pasaran kenderaan anda perlu ditentukan jika terdapat pertikaian daripada ibu pejabat pemegang francais. Jika terdapat pertikaian bagi nilai pasaran kenderaan anda, nilai pasaran akan ditentukan oleh ibu pejabat pemegang francais Pelaras Kerugian yang berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan undang-undang selepasnya, yang dipersetujui oleh anda dan kami.
 • Prinsip indemniti – berdasarkan prinsip ini, perlindungan insurans akan membayar pampasan kerugian anda dengan mengembalikan anda kepada kedudukan yang sama seperti sebelum kerugian. Anda tidak boleh mendapat ‘keuntungan’ daripada tuntutan insurans motor.
 • Ekses – ini adalah jumlah kerugian yang anda perlu tanggung sebelum kami membayar baki tuntutan kerosakan kenderaan anda. Jika anda mempunyai ‘ekses’ dalam polisi anda, anda perlu membayar jumlah ‘ekses’ tersebut terus kepada bengkel. Selain daripada 'ekses' dalam polisi anda, anda juga perlu membayar sejumlah RM400 (ekses wajib) jika kenderaan anda dipandu oleh pemandu yang tidak dinamakan dalam polisi anda.
 • "Betterment" – ini berlaku apabila semasa pembaikan kenderaan anda yang rosak, alat ganti lama digantikan dengan alat ganti francais baharu. Selaras dengan prinsip indemniti, anda perlu menanggung perbezaan kos tersebut kerana kenderaan anda yang telah diperbaiki berada dalam keadaan yang lebih baik selepas kemalangan setelah dipasang dengan alat ganti baharu.
 • Kemalangan dan prosedur tuntutan – anda perlu mendapatkan maklumat terperinci tentang kemalangan seperti kenderaan yang terlibat, membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan, memaklumkan kami dengan segera dan menyerahkan borang tuntutan dengan dokumen sokongan yang lengkap. Anda dinasihatkan supaya berurusan dengan Bengkel-bengkel yang diluluskan di bawah Skim Bengkel Pembaik Motor Persatuan Insurans Am Malaysia (yang dikenali sebagai PIAM Approved Repairers Scheme (PARS)) sahaja.
 • Jika anda tidak bersalah dalam kemalangan tersebut, anda boleh menyerahkan tuntutan tersebut sama ada secara terus kepada syarikat insurans pihak yang bersalah, atau kepada kami di bawah tuntutan Kerosakan Sendiri "Knock-for-Knock" tanpa kehilangan kelayakan diskaun tanpa tuntutan ("No-Claim-Discount" (NCD)) anda. Anda digalakkan menyerahkan tuntutan kepada kami bagi pemprosesan tuntutan yang lebih pantas.
 • Anda berhak untuk menuntut kepada syarikat insurans pihak ketiga bagi ‘pampasan bagi masa pembaikan sebenar’ (CART) dan pampasan ekses. Bagi pembaikan masa sebenar kenderaan anda, ia adalah berasaskan kepada saranan pelaras berhubung bilangan hari yang diperlukan untuk kenderaan anda diperbaiki. Kami mungkin membenarkan tambahan 7 hari bekerja bagi sebarang penangguhan tidak diduga atau tidak dapat dielakkan.

Pengecualian

Anda tidak layak menuntut yang berikut bawah polisi ini:

 • Kematian atau kecederaan anda sendiri akibat kemalangan kenderaan;
 • Liabiliti terhadap tuntutan daripada penumpang di dalam kenderaan anda;
 • Kerugian, kerosakan atau liabiliti akibat kejadian semula jadi seperti banjir, ribut atau tanah runtuh;
 • Kenderaan tersadai selepas kemalangan atau kerosakan atau tidak lagi sesuai dibawa atas jalan;
 • Kerugian akibat tidak dapat menggunakan kenderaan, susut nilai, haus dan lusuh, kegagalan atau kerosakan mekanikal atau elektrikal.

Ahli PIDM

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut