pageheroimage

Penyata Privasi

AIA Malaysia (“AIA Malaysia”, “kami”) terdiri daripada AIA Bhd., AIA PUBLIC Takaful Bhd., AIA General Berhad, AIA Pension and Asset Management Sdn. Bhd. dan AIA Health Services Sdn. Bhd. dan merupakan sebahagian daripada syarikat di bawah kumpulan AIA Group Limited (“AIA Group”). Di AIA Malaysia, kami memperakui tanggungjawab berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan, pendedahan serta proses-proses yang lain dan penyimpanan data peribadi.

Jika anda berada di negara China, Penyata Privasi Tambahan AIA Malaysia juga berkenaan dengan anda.

Kepercayaan dan keyakinan yang diberikan untuk menjaga informasi dengan berhemah adalah salah satu asset penting bagi AIA Group Limited dan/atau subsidiri di bawahnya (“AIA Group”). Pelanggan dan bakal pelanggan berharap agar kami dapat menjaga informasi mereka dengan betul, melindungi daripada sebarang manipulasi dan kesalahan, mencegah dari kecurian dan bebas dari pendedahan yang tidak terjangka. Kami menjaga keselamatan data pelanggan dan bakal pelanggan dengan mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan penjagaan data dan memastikan kakitangan kami mematuhi standard keselamatan yang ketat.

Kenyataan ini memberi anda notis tentang bagaimana dan mengapa data peribadi dikumpulkan, tujuan penggunaan, kepada siapa data peribadi boleh dipindahkan, bagaimana untuk mengakses, memeriksa dan meminda data peribadi, dan dasar pemasaran langsung serta penggunaan kuki. Pesetujuan ke atas tatacara dan dasar berkaitan penyata ini mungkin diminta apabila anda mengakses, atau berinteraksi dengan kami melalui laman web ini. Sebaliknya, dengan menggunakan laman web kami, anda menerima tatacara dan dasar yang ditetapkan di dalam pernyataan privasi ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan sebarang tatacara dan dasar dalam penyata ini, sila elakan dari memeberi maklumat peribadi anda kepada AIA Malaysia melalui laman web ini.

Laman web ini bertujuan untuk memberi maklumat umum sahaja. Walaupun kami berusaha sewajarnya untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web ini, AIA Malaysia tidak menjamin ketepatan mutlaknya atau menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh sebarang ketidaktepatan atau peninggalan. Tiada maklumat yang terkandung di laman web ini boleh disalin, kecuali untuk kegunaan peribadi, atau diagihkan semula, tanpa izin terlebih dahulu dari AIA Malaysia.

AIA Malaysia memperakui tanggungjawabnya berhubung dengan pengumpulan, pemegangan, pemprosesan atau penggunaan data peribadi. Peruntukkan untuk data peribadi anda adalah sukarela. Anda boleh memilih untuk tidak memberikan kami data yang diminta, tetapi kegagalan berbuat demikian boleh menghalang keupayaan kami untuk memberikan maklumat dan perkhidmatan kepada anda atau menjawab pertanyaan anda. AIA Malaysia tidak akan mengumpulkan apa-apa maklumat mengenai anda secara peribadi melalui laman web ini kecuali dan sehingga anda menggunakan dan melayari laman web, membeli produk atau menggunakan perkhidmatan, mendaftar sebagai ahli, berinteraksi dengan kami, mendaftar untuk menerima berita mengenai produk dan perkhidmatan, atau sebaliknya berkomunikasi dengan kami (termasuk meminta sokongan teknikal).

Laman web dan platform media sosial kami tidak bertujuan untuk pihak lain yang mempunyai bidang kuasa bagi menyekat pengedaran maklumat atau menggunakan laman web atau platform media sosial untuk tujuan yang sedemikian. Jika ini terpakai kepada anda, anda dinasihatkan untuk memahami dan mematuhi sekatan yang berkaitan, dan AIA Malaysia tidak menerima liabiliti dalam hal ini.

Bagaimana Kami Mengumpul Data.

Kami akan mengumpul dan menyimpan data peribadi anda sama ada:

 • Secara langsung apabila anda memberikan maklumat yang diminta kepada kami (sebagai contoh, apabila anda menghantar pertanyaan atau komunikasi dengan kami);
 • Secara tidak langsung melalui penggunaan laman web, aplikasi atau platform media sosial kami;
 • Melalui entiti di bawah AIA Malaysia, rakan perniagaan dan / atau sumber pihak ketiga yang lain, termasuk agensi penarafan kredit; atau
 • Di mana anda telah memberikan data peribadi kepada kami melalui apa-apa cara lain.


Kami boleh memperolehi data peribadi atau bukan peribadi yang dikumpulkan secara sah tentang anda dari entiti di bawah AIA Malaysia, rakan kongsi perniagaan dan sumber pihak ketiga yang lain. Kami juga mungkin mengumpul beberapa maklumat mengenai komputer atau peranti lain yang digunakan semasa anda melawati laman web, aplikasi atau platform media sosial yang dikendalikan oleh AIA Malaysia.

Data peribadi yang kami kumpulkan (merangkumi data peribadi sensitif seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang dan peraturan yang berkaitan), termasuk yang berikut:

a) maklumat identiti - nama, alamat, informasi berkaitan komunikasi (termasuk alamat e-mel dan nombor telefon); dan

b) maklumat teknikal - seperti alamat IP, jenis dan versi pelayar, tetapan zon masa, jenis aplikasi pemadanan, sistem operasi dan platform, maklumat peranti (termasuk di mana peranti mudah alih nombor IMEI, rangkaian tanpa wayar dan maklumat rangkaian umum).

Jika anda menggunakan sebarang perkakasan atau platform media sosial, sama ada di laman web kami, aplikasi yang sediakan, atau sebaliknya melalui penyedia media sosial, kami boleh mengakses dan mengumpulkan maklumat tentang anda melalui penyedia media sosial itu mengikut dasar mereka. Apabila menggunakan perkakasan media sosial, kami boleh mengakses dan mengumpul maklumat yang tersedia dan menyertakan profil atau akaun media sosial anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, jantina, tarikh lahir, alamat e-mel, alamat, lokasi dan sebagainya. Akses kami kepada maklumat ini mungkin terhad atau disekat berdasarkan tetapan privasi anda dengan penyedia media sosial yang berkaitan.

Kami biasanya akan mengenal pasti sebarang maklumat yang diwajibkan (seperti maklumat yang diperlukan untuk membuka akaun, dan membolehkan anda mengakses ciri-ciri laman web dan menerima apa-apa perkhidmatan) apabila kami mengumpulkan maklumat daripada anda. Anda boleh memilih untuk tidak memberikan kami data yang diminta, tetapi kegagalan berbuat demikian boleh menghalang keupayaan kami untuk memberi perkhidmatan berkaitan perniagaan dengan anda atau untuk menjawab sebarang pertanyaan anda.

Mengapa kami mengumpul data peribadi anda dan bagaimana ia boleh digunakan?

Data peribadi dikumpulkan untuk tujuan berikut:

 • Untuk memberi anda akses kepada kandungan di laman web, aplikasi atau platform media sosial;
 • Untuk memproses, dan menyelenggara akaun, untuk mengemaskini dan meminda sebarang permintaan atau transaksi yang dipaparkan oleh borang yang terdapat di laman web kami atau mana-mana dokumen lain yang anda boleh serahkan kepada kami dari semasa ke semasa;
 • Untuk mencipta atau memperbaiki mutu produk, maklumat dan perkhidmatan sedia ada yang disediakan oleh kami;
 • Untuk berkomunikasi dengan anda termasuk menghantar komunikasi penyelenggaraan dan teknikal berkenaan akaun yang anda mungkin ada, untuk memberikan sokongan teknikal atau memberitahu mengenai perubahan masa depan kepada penyata privasi ini;
 • Untuk penyediaan statistik atau aktuari bagi tujuan penyelidikan yang dijalankan oleh AIA Malaysia, industri perkhidmatan kewangan atau pengawal selia kami;
 • Untuk analitik data, padanan data, penggunaan dalaman dan tujuan penyelengaraan;
 • Untuk memantau penggunaan laman web, aplikasi dan platform media sosial serta menjalankan analisis penggunaan laman web untuk mengendalikan, menilai dan memperbaiki tapak web dan perkhidmatan kami, memahami pilihan anda dan menyelesaikan masalah apa-apa;
 • Untuk membantu penguatkuasaan undang-undang, penyiasatan oleh pihak polis atau pihak berkuasa kerajaan atau pengawalseliaan yang lain dan untuk memenuhi keperluan yang dikenakan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan atau kewajipan lain yang diberikan kepada pihak berkuasa kerajaan atau pihak berkuasa;
 • Untuk memperibadikan rupa laman web, memberikan cadangan produk, maklumat dan perkhidmatan yang berkaitan dan menyediakan iklan yang disasarkan di laman web kami atau melalui saluran lain;
 • tujuan lain seperti yang dimaklumkan pada masa pengumpulan; dan
 • tujuan lain yang berkaitan secara langsung dengan mana-mana tujuan di atas.

Kecuali jika dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkenaan, kami akan mendapatkan persetujuan daripada anda jika kami ingin menggunakan data peribadi untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan dalam pernyataan privasi ini.

AIA Malaysia boleh mengekalkan maklumat anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang dikumpulkan atau sebagaimana yang diperlukan untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. AIA Malaysia menggunakan langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk menghalang capaian, pemprosesan, pemadaman, kehilangan atau penggunaan yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja termasuk mengehadkan akses fizikal kepada data dalam sistem AIA Malaysia dan penyulitan data sensitif apabila memindahkan data tersebut. Langkah-langkah yang munasabah akan diambil untuk memadam atau memusnahkan maklumat apabila tidak lagi diperlukan bagi mana-mana tujuan di atas.

Untuk dasar kami tentang perkongsian data peribadi anda untuk tujuan promosi dan pemasaran, sila lihat bahagian yang bertajuk "Penggunaan Data Peribadi untuk Tujuan Pemasaran Langsung".

Siapa yang boleh diberikan data peribadi anda?

Data peribadi akan disimpan secara rahsia tetapi boleh, jika dibenarkan oleh undang-undang atau jika pendedahan sedemikian adalah perlu untuk memenuhi tujuan atau tujuan yang berkaitan dengannya yang mana data peribadi dikumpulkan, memberikan data peribadi kepada pihak-pihak berikut
 • mana-mana orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai agen AIA Malaysia atau syarikat Kumpulan AIA yang lain berkaitan dengan pengedaran produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AIA Malaysia atau syarikat Kumpulan AIA;
 • mana-mana agen, kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga (di dalam atau di luar AIA Group Limited) yang menyediakan pentadbiran, pemprosesan data, telekomunikasi, komputer, pembayaran, pengumpulan hutang atau penjelasan sekuriti, penyumberan luar teknologi, perkhidmatan pusat panggilan, perkhidmatan surat dan percetakan yang berkaitan dengan operasi perniagaan AIA Malaysia dan penyediaan perkhidmatan AIA Malaysia kepada anda;
 • mana-mana syarikat ahli AIA Group Limited berhubung dengan peruntukan atau pemasaran perkhidmatan insurans
 • mana-mana agen, kontraktor atau pembekal perkhidmatan pihak ketiga (di dalam atau di luar AIA Malaysia) termasuk syarikat yang membantu menyampaikan perkhidmatan kami, seperti syarikat reinsurans, syarikat pengurusan pelaburan, syarikat penyiasatan tuntutan, persatuan industri atau persekutuan
 • syarikat lain yang membantu mengumpulkan maklumat anda atau berkomunikasi dengan anda, seperti syarikat penyelidikan dan agensi penarafan kredit, untuk meningkatkan perkhidmatan yang kami berikan kepada anda; dan
 • badan kerajaan atau pengawalseliaan dalam mana-mana bidang kuasa atau mana-mana orang yang mana syarikat AIA Malaysia mesti mendedahkan data: (a) di bawah kewajipan undang-undang dan / atau pengawalseliaan di dalam atau mana-mana bidang kuasa lain yang terpakai bagi syarikat AIA Malaysia tertentu itu; atau (b) menurut perjanjian antara syarikat AIA Malaysia dan kerajaan yang berkaitan, badan pengawalseliaan atau orang lain


Untuk dasar kami mengenai perkongsian data peribadi anda untuk tujuan promosi dan pemasaran, sila lihat bahagian yang bertajuk "Penggunaan Data Peribadi untuk Tujuan Pemasaran Langsung"

Dari semasa ke semasa, kami boleh membeli perniagaan atau menjual satu atau lebih perniagaan kami (atau bahagiannya) dan data peribadi anda boleh dipindahkan atau didedahkan sebagai sebahagian daripada pembelian atau penjualan atau pembelian atau penjualan yang dicadangkan. Sekiranya kita membeli perniagaan, data peribadi yang diterima dengan perniagaan itu akan dirawat sesuai dengan pernyataan privasi ini jika dapat dilaksanakan dan dibenarkan untuk melakukannya.

Data peribadi anda boleh diberikan kepada mana-mana orang di atas yang mungkin terletak di bidang kuasa atau wilayah lain di mana anda berada. Maklumat anda boleh dipindahkan ke, disimpan, dan diproses di negara lain yang mana mana terdapat Kumpulan AIA, atau bidang kuasa di mana kontraktor pihak ketiga berada atau dari mana kontraktor pihak ketiga memberikan kami perkhidmatan. Sekiranya dikehendaki di bawah undang-undang yang berkaitan, kami boleh mendapatkan kebenaran anda untuk memindahkan maklumat tersebut di luar bidang kuasa anda ke kemudahan kami atau kepada pihak ketiga yang kami kongsi seperti yang diterangkan di atas. Data peribadi anda hanya akan dipindahkan ke lokasi lain, di mana kami berpuas hati bahawa tahap perlindungan yang memadai ada untuk melindungi integriti dan keselamatan data peribadi anda, yang sekurang-kurangnya setanding dengan bidang kuasa atau wilayah di mana anda memberikan data peribadi sedemikian.

Hak Akses ke Data Peribadi

Di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan, anda mungkin berhak untuk:

 • mengesahkan sama ada AIA Malaysia memegang apa-apa data peribadi mengenai anda dan untuk mengakses apa-apa data atau maklumat mengenai bagaimana AIA Malaysia menggunakan atau mendedahkan data peribadi anda;
 • memerlukan AIA Malaysia untuk membetulkan apa-apa data peribadi yang berkaitan dengan anda yang tidak tepat;
 • memotong pemadaman data peribadi anda dalam keadaan tertentu;
 • menarik balik persetujuan anda atau meminta perubahan kepada persetujuan anda;
 • meminta pembatalan pendaftaran atau penghapusan akaun berdaftar anda;
 • membuat aduan mengenai pengendalian data AIA Malaysia; dan
 • menyiasat mengenai dasar dan amalan AIA Malaysia berhubung dengan data peribadi.


Permintaan untuk akses, pembetulan, aduan, atau pertanyaan lain yang berkaitan dengan data peribadi anda harus dialamatkan kepada:

Customer Relations Unit,
Menara AIA, 99 Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur,
P.O Box 10140
50704 Kuala Lumpur
Tel No: AIA Careline 1300 88 1899/ AIA PUBLIC Careline 1300 88 8922 / AIA Pension and Asset Management Sdn. Bhd. 1300 22 7771

Di bawah undang-undang dan peraturan yang berkenaan, AIA Malaysia berhak mengenakan kos yang berkaitan secara langsung dengan dan perlu untuk memproses sebarang permintaan data peribadi.

Anda juga berhak membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan dalam bidang kuasa tertentu jika anda menganggap bahawa pemprosesan data peribadi anda melanggar undang-undang yang terpakai.

Penggunaan Data Peribadi untuk tujuan Pemasaran Langsung

Di samping tujuan yang dinyatakan di atas, jika dibenarkan oleh undang-undang, AIA Malaysia boleh menggunakan nama dan butiran perhubungan anda untuk tujuan promosi atau pemasaran termasuk menghantar bahan promosi dan menjalankan pemasaran langsung berhubung dengan produk, perkhidmatan, nasihat dan subjek berikut: insurans; anuiti; Skim Persaraan Swasta; pengurusan kekayaan; pelaburan; perbankan; perkhidmatan kewangan; kad kredit; rawatan perubatan / kesihatan; pendidikan; pengambilan pekerja; latihan; program ganjaran / kesetiaan / keistimewaan; penyebab amal / tidak menguntungkan; ("Kelas Subjek Pemasaran").

Untuk tujuan pemasaran langsung, kami boleh, jika dibenarkan oleh undang-undang, memberikan maklumat peribadi anda kepada pembekal (sama ada di dalam atau di luar AIA Malaysia) dari mana-mana Kelas Subjek Pemasaran yang diterangkan di atas dan pusat panggilan, pemasaran atau perkhidmatan penyelidikan supaya mereka boleh menghantar bahan promosi dan menjalankan pemasaran langsung berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan (bahan-bahan ini boleh dihantar kepada anda melalui pos pos, e-mel atau cara lain). Di mana dibenarkan oleh undang-undang, kami boleh menyediakan data peribadi anda kepada penyedia (sama ada di dalam atau di luar AIA Malaysia) mana-mana Kelas Subjek Pemasaran untuk keuntungan.

Sebelum menggunakan atau menyediakan data peribadi anda untuk tujuan dan kepada penerima transparan yang dinyatakan dalam seksyen ini, kami mungkin dikehendaki oleh undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bertulis anda, dan dalam kes sedemikian, hanya selepas mendapat kebenaran bertulis sedemikian, boleh kami gunakan dan menyediakan data peribadi anda untuk sebarang tujuan pemasaran atau pemasaran.

Jenis data peribadi yang akan digunakan oleh AIA Malaysia dan menyediakan tujuan pemasaran langsung seperti yang diterangkan di atas adalah nama dan butiran hubungan yang berkaitan, walaupun kami mungkin memiliki data peribadi tambahan.

Sekiranya persetujuan anda diperlukan, dan anda memberikan persetujuan itu, anda kemudiannya akan menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan dan peruntukan kepada pihak ketiga oleh AIA Malaysia dari data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung dan selepas itu AIA Malaysia tidak akan menggunakan atau menyediakan data sedemikian untuk tujuan pemasaran langsung.

Jika anda telah memberikan persetujuan dan ingin mengeluarkannya atau jika anda memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran dari kami dalam sebarang bentuk, sila beritahu kami dengan menulis ke alamat di bahagian "Hak Akses ke Data Peribadi". Apa-apa permintaan sedemikian hendaklah menyatakan dengan jelas butiran data peribadi yang berkenaan dengannya permintaan itu dibuat.

Penggunaan Kuki

Kuki adalah teks kecil yang mengandungi sedikit maklumat yang dimuat turun dan boleh disimpan pada mana-mana pelayar web atau peranti internet anda (seperti komputer, telefon pintar atau tablet) yang kemudiannya boleh dibaca oleh pelayan - seperti memori untuk web halaman.

AIA Malaysia mungkin menggunakan kuki dan perkakasan lain di laman web. Dengan melayari laman web ini, anda bersetuju untuk kami meletakkan kuki pada komputer anda. Maklumat yang dikumpulkan (termasuk tetapi tidak terhad kepada: alamat IP (dan nama domain), perisian penyemak imbas, jenis dan konfigurasi pelayar, tetapan bahasa, lokasi geo, sistem operasi, rujukkan laman web, halaman dan kandungan yang dilihat, dan tempoh masa lawatan) akan digunakan untuk memastikan operasi laman web dan membolehkan anda log masuk dengan selamat, untuk menyusun statistik agregat mengenai bagaimana pengunjung kami menjangkau dan melayari laman web untuk tujuan penambahbaikan dan pengoptimalan web, dan membantu memahami bagaimana kami dapat meningkatkan pengalaman anda.

Kuki juga membolehkan laman web kami untuk mengingati keutamaan dan menyesuaikan laman web untuk keperluan anda. Kuki pengiklanan akan membolehkan kami menyediakan iklan di tapak web yang berkaitan dengan anda sebaik mungkin, dengan memilih iklan berdasarkan minat, atau mengelak iklan yang sama dari terus muncul kembali kepada anda. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat tentang jenis kuki yang kami kumpulkan, apa yang kami gunakan, dan bagaimana untuk mengurus tetapan kuki anda dalam Dasar Kuki kami.

Pautan luar

Sekiranya mana-mana bahagian laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain, laman web tersebut mungkin tidak beroperasi di bawah penyata privasi ini. Anda dinasihatkan untuk memeriksa penyata privasi di laman web tersebut untuk memahami dasar mereka mengenai pengumpulan, penggunaan, pemindahan dan pendedahan data peribadi.

Pindaan kepada Kenyataan Privasi ini

AIA Malaysia berhak, pada bila-bila masa dan tanpa notis, untuk memperbaiki, menukar, mengemaskini atau mengubah suai penyata privasi ini, serta memberitahu anda tentang pembetulan, pengemaskinian atau pengubahsuaian tersebut. Jika kami memutuskan untuk menukar dasar data peribadi kami, perubahan tersebut akan dimaklumkan di laman web kami supaya anda sentiasa mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakan maklumat tersebut dan dalam keadaan apa maklumat tersebut didedahkan. Sebarang pembetulan, pengemaskinian atau pengubahsuaian akan berkuatkuasa serta merta. Di mana dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, kami juga akan memberitahu anda sekiranya terdapat perubahan penting dalam penyata privasi ini dan, jika diperlukan, dapatkan persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

Maklumat tambahan

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan penyata privasi ini atau ingin maklumat lanjut mengenai tatacara privasi data AIA Malaysia sila hubungi kami melalui butiran hubungan di atas.